สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์..รายการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำและเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า.150.ลิตร..จำนวน..2..รายการ.สำหรับ..รพ.กาบเชิง..รพ.เขวาสินรินทร์..

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 26-10-2563 211

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์..รายการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำและเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า.150.ลิตร..จำนวน..2..รายการ.สำหรับ..รพ.กาบเชิง..รพ.เขวาสินรินทร์..จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)